Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 1.0

Datum: 2024-04-03

 

Artikel 1         Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de klant (hierna: “Klant”) en VaSt CommV, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Breeweg 17, en met ondernemingsnummer 0793.964.794 (hierna: “VaSt”). Deze Algemene Voorwaarden, samen met de afzonderlijke specifieke afspraken die de contractuele samenwerking nader omschrijven en die voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden (hierna: “Bijzondere Voorwaarden”), vormen samen de overeenkomst tussen partijen (hierna: “Overeenkomst”).
 2. Offertes zijn geldig gedurende één maand, tenzij de offerte een andere geldigheidstermijn vermeldt. Nadat een offerte vervallen is, is een gebeurlijke aanvaarding door de Klant ervan niet langer geldig. Iedere offerte van VaSt is zonder verplichtingen tot wanneer de Klant deze aanvaardt (hetzij door ondertekening, hetzij door elektronische bevestiging bv. per e-mail), waardoor een Overeenkomst geacht wordt volledig en rechtsgeldig te zijn tot stand gekomen. 
 3. Door het aangaan van een Overeenkomst met VaSt, verklaart de Klant gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en doet de Klant uitdrukkelijk afstand van eventuele afwijkende voorwaarden. Eventuele wijzigingen aan de Overeenkomst zijn enkel mogelijk mits zij schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 2         Voorwerp van de Overeenkomst en uitvoering door VaSt

 1. De Klant gaat de Overeenkomst aan met oog op het uitvoeren door VaSt van bepaalde diensten zoals nader omschreven en overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden (hierna: “Diensten”).
 2. VaSt mag de Overeenkomst of onderdelen ervan uitbesteden aan derden of laten verrichten door derden.
 3. Eventuele tussenkomsten van derde partijen zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk doorgerekend, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 4. De uitvoering van de Overeenkomst door VaSt wordt beschouwd als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaats- of garantieverbintenis. VaSt levert dan ook alle redelijke inspanningen om de Overeenkomst uit te voeren met de nodige deskundigheid die van een professionele dienstverlener mag verwacht worden, en dit onder meer wat betreft de technische kwaliteit, de stijl en de creativiteit die zij aan de dag legt bij de uitvoering van de Diensten. Waar mogelijk houdt VaSt rekening met de vooraf meegedeelde en goedgekeurde subjectieve voorkeuren van de Klant (zie artikel 3.1).
 5. Tenzij anders overeengekomen bevatten de Diensten ook de digitale nabewerking van het beeldmateriaal door VaSt na vastlegging ervan, en het bezorgen van de finale bestanden (hierna: de “Werken”) ofwel digitaal (bv. via WeTransfer), ofwel fysiek via USB-stick, of anderszins zoals afgesproken door partijen, en onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. De Werken die de Klant ontvangt zijn strikt beperkt tot het bewerkte beeldmateriaal, en houden geenszins de onbewerkte RAW-bestanden zelf in, noch de bewerkbare bronbestanden. Tenzij anders afgesproken, kiest VaSt zelf (1) de hoeveelheid aan beeldmateriaal die wordt vastgelegd en (2) welk beeldmateriaal aan de Klant beschikbaar wordt gesteld. 
 6. Indien de Werken via een fysieke drager worden beschikbaar gesteld, wordt dit afhankelijk van wat is afgesproken ofwel opgehaald ter plaatse door de Klant, ofwel geleverd per post op het thuisadres van de Klant.
 7. Partijen komen overeen dat de eventuele overeengekomen leveringstermijn van de Werken, zij het digitaal of fysiek, geen essentieel onderdeel van de Overeenkomst uitmaakt en als inspanningsverbintenissen in hoofde van VaSt wordt beschouwd.
 8. Indien VaSt Diensten levert inzake (interieur)architectuur, levert deze geen enkele dienst met betrekking tot (1) de stabiliteit of de structuur van een bouwwerk en (2) ingrepen die aan enige vergunningsplicht onderworpen zijn. In de mate de Diensten toch een impact zouden kunnen hebben op de voormelde zaken, is het niet de verantwoordelijkheid van VaSt om de Klant daarover te informeren, maar dient de Klant zelf alle nodige voorzorgen te nemen en zich hieromtrent extern te laten adviseren.
 9. Als de prijs (of een deel ervan) voor de Diensten forfaitair is bepaald, is dit afgestemd op de ingeschatte werktijd en eventuele reeds geraamde kosten in functie van de contractueel overeengekomen opdracht zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden. Het overeengekomen budget houdt geen rekening met eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die niet tot de scope van de Diensten behoren, of die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan VaSt kenbaar zijn gemaakt (hierna: “Meerwerken”). Als Meerwerken worden bijvoorbeeld beschouwd, zonder hiertoe beperkt te zijn: verzoeken tot aanpassingen of bijkomende werken na aanvaarding door de Klant van de reeds uitgevoerde Diensten; verzoeken tot aanpassingen of bijkomende werken die pas worden gecommuniceerd nadat de Overeenkomst is gesloten of nadat de verlening van de Diensten is aangevat; verzoeken tot aanpassingen of bijkomende werken die kennelijk zijn ingegeven vanuit nieuwe of gewijzigde subjectieve voorkeuren van de Klant die onvoldoende duidelijk aan VaSt kenbaar werden gemaakt ten tijde van de aanvaarding van de offerte; bijkomende werkzaamheden die VaSt onverwacht dient te verrichten omdat de Klant niet de nodige informatie voorafgaandelijk had verschaft; enz.
 10. Indien Meerwerken worden verlangd of zou moeten worden volbracht, dan worden deze in regie uitgevoerd tegen het op dat ogenblik geldende uurtarief van VaSt, tenzij als partijen een specifiek bijkomend budget overeenkomen. In afwijking daarvan is VaSt gerechtigd om verzoeken tot het uitvoeren van Meerwerken te weigeren, onverminderd haar recht om de geleverde Diensten volledig te factureren.

Artikel 3         Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant verbindt zich ertoe zoveel mogelijk relevante informatie over diens subjectieve verwachtingen omtrent de Diensten te delen, zoals maar niet beperkt tot, voorkeuren qua stijl, kwaliteit, afwerking, belichting, nabewerking, enz. VaSt is vrij om al dan niet met deze voorkeuren rekening te houden in de mate dat dit redelijkerwijze mogelijk is rekening houdend onder meer met de aard van de opdracht, de technische mogelijkheden en het afgesproken budget.
 2. Als de Diensten op een bepaalde locatie worden uitgevoerd (bijvoorbeeld vastgoedfotografie), dient de Klant te zorgen dat de locatie volledig toegankelijk is op het afgesproken tijdstip. De Klant dient tevens spontaan te zorgen dat de locatie vrij is van hindernissen. De Klant dient alle zaken te verwijderen die hij of zij niet op beeld wenst of die algemeen niet vastgelegd mogen worden (bijvoorbeeld zaken die persoonsgegevens bevatten; weergegeven merken, handelsnamen, modellen, of auteursrechtelijk beschermde werken), of die mogelijk beschadigd kunnen worden tijdens de uitvoering van de Diensten (bijvoorbeeld breekbare objecten). De Klant zal bovendien alle andere specifiek meegedeelde instructies stipt en voorafgaand uitvoeren zodat de uitvoering van de Diensten geen onnodige vertraging oploopt.
 3. Indien de Klant om feedback wordt gevraagd op aangeleverde werken of tussentijdse opleveringen (zoals ontwerpen van fotoalbums, ontwerpen van digitaal bewerkte foto’s, voorlopige en definitieve opleveringen van projecten, enzovoort), aanvaardt de Klant dat zijn goedkeuring de aanvaarding inhoudt van hetgeen werd uitgevoerd en aangeleverd, zodat alle eventuele niet-conformiteiten met betrekking tot hetgeen werd aangeleverd, vanaf dan aanvaard zijn.
 4. Onverminderd het vorige lid dient iedere klacht met betrekking tot de Diensten of de aangeleverde Werken schriftelijk te worden meegedeeld aan VaSt binnen de 8 dagen na aanlevering. Conformiteitsgebreken of materiële vergissingen die te wijten zijn aan VaSt, die tijdig werden gemeld, en die niet door de Klant reeds werden aanvaard conform het vorige lid, zullen binnen een redelijke termijn worden rechtgezet door VaSt.

Artikel 4         Annulering door de Klant

 1. Indien de Klant de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, is de Klant geenszins gerechtigd op de terugbetaling van eventuele voorschotten. Bovendien, indien dergelijke gehele of gedeeltelijke annulering aan VaSt wordt meegedeeld een week of korter voor de afgesproken datum van uitvoering, dan is de Klant in elk geval 50% van de resterende bedragen voor de geannuleerde Diensten verschuldigd.[TV1]

Artikel 5         Prijs en betaling

 1. De prijzen worden overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden. Alle bedragen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden. 
 2. Tenzij anders is overeengekomen zijn eventuele reiskosten (kilometervergoeding, vervoerstickets, overnachting, catering, enz.) niet in de prijs inbegrepen en worden zij aanvullend doorgerekend.
 3. Indien VaSt Diensten levert als architect (en dus in de hoedanigheid van vrij beroeper handelt), is VaSt gerechtigd diens erelonen jaarlijks op de verjaardag van de Overeenkomst te indexeren overeenkomstig de breukverhouding tussen de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de Overeenkomst (teller), en de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst (noemer). De nieuwe geïndexeerde prijs is automatisch van toepassing op de nog vorderbare bedragen vanaf de verjaardag van de Overeenkomst.
 4. VaSt is gerechtigd om de betaling van een of meerdere voorschotten te vragen als voorwaarde voorafgaand aan de aanvang van de Diensten. 
 5. De Klant is verplicht alle verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. 
 6. Ingeval van laattijdige of niet-betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst, en niettegenstaande enige protest vanwege de Klant:
 • Is VaSt gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de Werken niet ter beschikking te stellen van de Klant totdat de verschuldigde bedragen integraal en zonder voorbehoud zijn betaald. Eventuele vastgelegde uitvoeringsdatums bovendien komen automatisch te vervallen behoudens tegenbericht van VaSt.
 • Zal de Klant, indien deze als consument [TV2]handelt, een eerste kosteloze betalingsherinnering ontvangen met vermelding van de potentiële kosten zoals hierna vermeld ingeval van blijvende niet-betaling. De Klant-consument dient dan uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de betalingsherinnering de openstaande bedragen te betalen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is VaSt gerechtigd op een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, alsook een forfaitaire schadevergoeding die als volgt wordt berekend t.a.v. de Klant-consument:
 • Schulden onder 150,00 EUR: 20,00 EUR.
 • Schulden tussen 150,00 EUR en 500,00 EUR: 30,00 EUR plus 10% op de schijf boven 150,00 EUR.
 • Schulden boven 500,00 EUR: 65,00 EUR plus 5% op de schijf boven de 500,00 EUR, met een maximum van 2.000,00 EUR.
 • Als de Klant in hoedanigheid van onderneming handelt, is VaSt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd op een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, die ingeval de Klant een onderneming is wordt bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR.
 1. Ieder factuurprotest moet uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum aangetekend aan VaSt worden meegedeeld, met een duidelijke omschrijving van de reden van het protest. Bij gebreke van protest binnen deze termijn, wordt de inhoud van de factuur geacht te zijn aanvaard door de Klant. Klachten met betrekking tot de Diensten zelf die niet (tijdig) werden gemeld zoals bedoeld in artikelen 3.3-3.4, kunnen niet langer het voorwerp van protest uitmaken overeenkomstig de huidige bepaling.
 2. Indien de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 3. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan VaSt schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
 4. De laattijdige betaling van een factuur resulteert in het onmiddellijk opeisbaar maken van alle andere openstaande facturen, ook al zijn de vervaldata van deze facturen nog niet verstreken.
 5. Het voorleggen door VaSt van een rekeninguittreksel of een ander stuk uit diens boekhouding volstaat om het bedrag van diens schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.
 6. VaSt zal de geleverde Diensten factureren volgens de tijdstippen die zij zelf bepaalt. Indien de contractuele opdracht in tussentijdse opleveringsfases is verdeeld, kan VaSt in principe (doch zonder dat zij daartoe verplicht is) haar Diensten tussentijds factureren na afronding van een fase, ongeacht de goedkeuring van de Klant met de tot dan geleverde Diensten. 

Artikel 6         Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) met betrekking tot de Werken, alsook het onbewerkte beeldmateriaal en bewerkbare bronbestanden, behoren integraal en exclusief aan VaSt toe. De Klant erkent tevens dat alle knowhow, sjablonen, logo’s en andere visuele elementen, handelsnamen, merknamen, databanken, methoden en alle andere zaken waarvan VaSt de titularis is, de exclusieve eigendom van VaSt blijft. 
 2. VaSt verleent aan de Klant een niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie op de volgende vermogensrechten in verband met de Werken: het recht tot grafische of fysieke reproductie en de publieke mededeling van de Werken. De vergoedingen voor deze licentie zijn inbegrepen in de uitgaande facturatie naar de Klant. De licentie geldt voor de duurtijd van het betreffende intellectuele eigendomsrecht, en is aan dezelfde beëindigingsmodaliteiten onderworpen zoals bedoeld in Artikel 8.
 3. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan opgevat worden als een uitdrukkelijke of impliciete overdracht van intellectuele rechten, of een toekenning van ruimere gebruiksrechten dan zoals omschreven in het vorige lid, van VaSt aan de Klant. Zo is het de Klant bijvoorbeeld niet toegelaten (zonder hiertoe beperkt te zijn) om de Werken aan te passen of te doen aanpassen door een andere partij dan VaSt, om exemplaren van de Werken te koop aan te bieden, het toegekende gebruiksrecht te sublicentiëren, enzovoort.
 4. De Klant begrijpt dat VaSt een moreel recht op naamsvermelding geniet op alle Werken en/of op het eventuele voorbereidende beeldmateriaal (bv. ontwerpfoto’s) en dus gerechtigd is om een auteursvermelding of watermerk aan te brengen. De Werken mogen bijgevolg enkel worden gebruikt in de zin van dit artikel onder vermelding van de naam “Sten Van Slycke”, of een pseudoniem naar diens keuze, tenzij VaSt daar uitdrukkelijk of stilzwijgend van afziet. Indien VaSt deze naamsvermelding wenst te wijzigen, dan zal zij de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, die hier onmiddellijk het nodige gevolg aan zal geven.Deze vermelding zal door de Klant zichtbaar worden aangebracht op of in verband met de Werken, rekening houdend met de toegepaste exploitatiewijzen (bijvoorbeeld op sociale media onder vermelding van “© Sten Van Slycke”). Indien deze vermelding door VaSt zelf is aangebracht op de Werken, is de Klant niet gerechtigd om deze vermelding te verwijderen, te wijzigen of te verdoezelen.

Artikel 7         Aansprakelijkheid

 1. VaSt is niet aansprakelijk of gehouden tot herstel of compensatie voor gebruikelijke beperkte afwijkingen in de Werken, zoals maar niet beperkt tot, normale kleurverschillen tussen een digitale en fysieke foto, beperkte afwijkingen tussen verschillende drukwerken, enzovoort.
 2. VaSt is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan eigendommen ingevolge de uitvoering van de Diensten (bv. omgestoten objecten die niet vooraf door de Klant werden verwijderd).
 3. Behalve bij opzet en onverminderd de voorgaande leden, is VaSt niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, reputatieschade of vorderingen van derden. 
 4. Behalve bij opzet en onverminderd de voorgaande leden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van VaSt ten aanzien van de Klant te allen tijde beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:
 • het totaal aan de Klant gefactureerde bedrag voor de Diensten of;
 • het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van VaSt bereid is tussen te komen in een concreet schadegeval, hetgeen zal blijken uit een schriftelijke verklaring vanwege de verzekeringsmaatschappij.
 1. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal beschouwd worden als een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid van eender welke partij ingeval van opzet, bedrog, fraude of aansprakelijkheid van deze partij voor overlijden of lichamelijke letsels.
 2. Indien VaSt door overmacht van tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, zal de uitvoering van de Diensten worden opgeschort totdat de situatie van tijdelijke overmacht is geëindigd. Indien de situatie van overmacht permanent is (hetgeen bijvoorbeeld het geval zal zijn indien een tijdelijke overmachtssituatie gedurende een ononderbroken periode van drie maanden blijft aanhouden), is VaSt gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Dergelijke beëindiging geldt onverminderd het recht van VaSt op betaling door de Klant voor reeds door VaSt geleverde Diensten voordat sprake er was van een overmachtssituatie. Onder overmacht in de zin van deze bepaling wordt begrepen, elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van VaSt die deze laatste verhindert de Overeenkomst (verder) uit te voeren, zoals, maar niet beperkt tot: ziekte, overlijden, overheidsingrijpen, terrorisme, oorlogen, natuurrampen, branden, sabotages, stakingen, rellen, overvallen, materiaaldefecten, enzovoort.
 3. Iedere aanspraak van de Klant lastens VaSt vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 8         Beëindiging en ontbinding

 1. VaSt kan eigenmachtig en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst ontbinden ingeval van een zwaarwichtige wanprestatie van de Klant die niet wordt rechtgezet binnen de 15 dagen nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld door VaSt, zoals bijvoorbeeld, de niet-tijdige betaling van een factuur.
 2. De Klant erkent dat diens faillissement, vereffening, ontbinding, collectieve schuldenregeling en de overname van diens feitelijke controle door een derde, van rechtswege aanleiding geeft tot de ontbinding van de Overeenkomst, tenzij VaSt afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst verder nastreeft.
 3. Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beperkingen van aansprakelijkheden, afwijzingen van garanties en openstaande betalingsverplichtingen.

Artikel 9         Vrijwaring

 1. De Klant zal VaSt vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die zouden ontstaan door, of die het gevolg zijn van, de uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst en die veroorzaakt zijn door de contractuele wanprestatie van de Klant van haar verbintenissen bepaald in deze Overeenkomst, of door nalatigheden van de Klant, of door andere gedragingen van de Klant die een buitencontractuele fout uitmaken.

Artikel 10     Nietigheidsbeding

 1. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling zal toch haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt van rechtswege vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die economisch en juridisch zo nauw mogelijk aanleunt bij de initiële bepaling. 

Artikel 11     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op de Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. 
 2. Alle betwistingen uit hoofde van de Overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van VaSt, tenzij de Klant in de hoedanigheid van consument handelt, in welk geval de rechtbanken bevoegd over de woonplaats van de Klant uitsluitend bevoegd zijn.

[TV1]Eventueel aanpassen of schrappen naar wat gebruikelijk is.

[TV2]We raden aan om deze clausule veiligheidshalve op te nemen, voor het geval je ooit toch eens met een particulier zou werken. Zonder deze incassoclausule sta je veel zwakker indien de particulier niet correct betaalt.

 

 

COOKIEVERKLARING

Versie 1.0

Datum: 2024-04-03

 

 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 

Deze cookieverklaring heeft betrekking op alle cookies en soortgelijke technologieën die op deze website geplaatst en gebruikt worden door VaSt CommV, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Breeweg 17, en met ondernemingsnummer 0793.964.794 (hierna: ‘VaSt’), die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website.

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de browser op je toestel worden opgeslagen. Ook op soortgelijke technologieën zoals Pixels, plug-ins en scripts is dit beleid integraal van toepassing. cookies kunnen verschillende doeleinden hebben. Zo heb je technische cookies die voorkeuren bijhouden op een website zoals de taalinstellingen of het winkelmandje. Cookies kunnen gebruikt worden om uw login te controleren en kunnen informatie over de gebruiker bijhouden, zoals uw surfgeschiedenis. Er bestaan cookies die enkel voor een bepaalde sessie worden bijgehouden, of ze worden opgeslagen op uw toestel gedurende een welbepaalde termijn.

 

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

 

Cookies kunnen zowel door de verwerkingsverantwoordelijke zelf geplaatst worden (“first-party cookies”) als door een derde partij als dienstverlener voor de verwerkingsverantwoordelijke (“third-party cookies”). 

 

We kunnen cookies onderverdelen in volgende categorieën:

 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, om formulieren in te vullen, te zorgen voor de veiligheid van de website, het onthouden van een taalkeuze, enzovoort. Er wordt geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.

 

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe de gebruiker de website gebruikt, zoals welke pagina’s bezocht worden en op welke links geklikt worden. Hun enige bedoeling bestaat erin om de functionaliteit van de website te verbeteren en om statistieken te bezorgen met betrekking tot het aantal bezoekers op een bepaalde pagina. Deze cookies zullen enkel geplaatst worden indien de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

 

Marketing cookies

Deze cookies volgen uw online activiteit om adverteerders te helpen relevantere advertenties te vertonen of om te beperken hoe vaak u een advertentie te zien krijgt. Deze cookies hebben een levensduur van maximaal 24 maanden en worden door derde partijen geplaatst.

 

Deze cookies worden alleen geplaatst nadat de gebruiker ons een uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

 

Welke cookies worden geplaatst op deze website?

 

Deze website plaatst de volgende cookies:

 

Strikt noodzakelijke cookies

 

NaamVervaldagDomeinDoel
cookie_consent_level1 jaarFirst partyBewaart de cookievoorkeuren van de gebruiker.
Cookie_consent_user_accepted1 jaarFirst partyOnthoudt of de gebruiker al dan niet cookies heeft aanvaard.
Cookie_consent_user_consent_token1 jaarFirst partyWijst een unieke ID toe aan de verleende cookievoorkeuren
PHPSESSIDSessieFirst partyIdentificeert een unieke gebruikerssessie op de website.

 

 

Analytische cookies

 

NaamVervaldagDomeinDoel
_ga2 jaarFirst partyRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_ga_*2 jaarFirst party

 

Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Geplaatst door Google Analytics.

_gid1 dagFirst party

 

Google Analytics plaatst deze cookie om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en om een analyserapport te maken van de prestaties van de website. Enkele van de verzamelde gegevens zijn het aantal bezoekers, hun bron en de pagina's die ze anoniem bezoeken.

_gat_gtag_UA_*1 minuutFirst partyGoogle Analytics plaatst deze cookie om een unieke gebruikers ID op te slaan.

 

 

Beheer van cookievoorkeuren

 

U kan uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op die manier kan u zelf zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht weer te geven als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt:

 

 

Het verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende diensten niet optimaal functioneren.

 

Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om onze cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op onze website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze website, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop onze cookieverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden.

 

Contact bij vragen

 

Mocht u na het lezen van deze cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond ons cookie beleid hebben, kan u steeds contact opnemen via info@stenvanslycke.be

 

 

PRIVACYVERKLARING

Versie 1.0

Datum: 2024-04-03

 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door VaSt CommV, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Breeweg 17, en met ondernemingsnummer 0793.964.794 (hierna: ‘VaSt’), die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens dan ook conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) alsook iedere toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, voor zover van toepassing. 

 

Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren, hetzij per e-mail naar info@stenvanslycke.be of per post naar voormeld postadres. 

 

Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”?

 

Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u in deze privacyverklaring. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden. 

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u. 

 

Hoofdactiviteit

 

In het kader van onze hoofdactiviteiten als fotograaf en (interieur)architect verwerken wij volgende persoonsgegevens: 

 

 • Algemene identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, geslacht); 
 • Algemene contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer);
 • Bestel en betalingsgegevens (rekeningnummer, aankopen en andere financiële gegevens);
 • Beeldmateriaal;
 • Plannen, tekeningen en ontwerpen van vastgoed, alsook bouwkundige dossiers
 • Financiële gegevens en andere gegevens verband houdend met de te verlenen diensten; 
 • Aftersale gegevens;
 • Feedback, testimonials en promotionele content zoals foto’s en video’s;

 

Leveranciers – dienstverleners

 

Van onze leveranciers en dienstverleners verwerken wij onderstaande gegevens:

 

 • Algemene identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, geslacht); 
 • Algemene contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer);
 • Bedrijfsgerelateerde gegevens voor zover het mogelijk zou zijn om op basis van die gegevens een natuurlijk persoon te identificeren;
 • Contractuele gegevens (bv. bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer, overeenkomst, etc.);
 • Betalings- en facturatiegegevens (bv. betaalkaartgegevens, facturen, etc.);
 • Feedback, getuigenissen, quotes, promotionele content zoals foto’s en video’s (bv. beoordelingen en ervaringen in verband met onze (samen)werking, testimonials, citaten, aanwezigheid op evenementen, etc.)

 

Bezoeken van de website

 

Van de bezoekers van onze website verwerken wij volgende gegevens: 

 • IP-adres, browsertype, locatiegegevens, hoe het individu op de website terecht is gekomen, interesses en de manier waarop het individu door de webpagina navigeert (via strikt noodzakelijke, analytische en marketingcookies);
 • Naam, voornaam, e-mailadres, onderwerp contact en contactbericht (desgevallend via het online contactformulier), oorsprong contactname;
 1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

 

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van de onderneming en met name voor volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van onze hoofdactiviteiten als fotograaf en (interieur)architect;
 • Organiseren van events, wedstrijden en meetings; 
 • Deelnemen aan beurzen; 
 • Voldoen aan administratieve en fiscale verplichtingen;
 • Communicatie met klanten en prospecten (desgevallend via nieuwsbrief); 
 1. Op basis van welke verwerkingsgronden verwerken wij uw gegevens?

 

Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover gebaseerd op één van de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR, en zoals hierna weergegeven. 

 

 

Wettelijke verplichting

 

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die op ons rusten. Bijvoorbeeld in het kader van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen of op het gebied van gegevensbescherming.

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt omdat het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u als betrokkene. Bijvoorbeeld voor het contacteren, inplannen, reageren op een verzoek of opvragen van informatie in het kader van het aangaan van een contractuele relatie, maar ook de effectieve uitvoering van de contractuele opdracht in het kader van onze hoofdactiviteit, teneinde u onze dienstverlening te kunnen verschaffen of die van u te kunnen ontvangen. 

 

Gerechtvaardigd belang

 

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang die in specifieke gevallen zwaarder weegt dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Bijvoorbeeld voor het promoten van onze activiteiten bij zakelijke contacten; het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening; het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op onze activiteiten, in de ruime zin; het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten; en het garanderen van de veiligheid, zowel online op deze website als in onze bedrijfsgebouwen.

 

Toestemming

 

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld voor het promoten van activiteiten bij potentiële zakelijke contacten; het gebruik van bepaalde analytische of marketing cookies; het plaatsen van foto’s die persoonsgegevens bevatten op onze website en sociale media-kanalen. Gegevens van sollicitanten na de aanwervingsprocedure zullen enkel bijgehouden worden mits toestemming.

 

Oorsprong van de gegevens

 

De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen. Binnen het kader van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij gegevens van u verkrijgen via externe dienstverleners of openbare bronnen.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

 

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze websites en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten. 

 

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

 • Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven indien wij u iets moeten toezenden per post; 
 • Betalingsdienstverleners indien wij betalingen van u ontvangen, of omgekeerd; 
 • Externe vertegenwoordigers en consultants of enige andere partijen die betrokken zijn in het kader van onze hoofd- of nevenactiviteiten; 
 • De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze organisatie, met het oog op een veilig en efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen onze organisatie; 
 • Overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen en verdediging van onze belangen, voor zover vereist.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het vervullen van de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd. 

 

Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

 

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang of onrechtmatige kennisgeving aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

 

Daarnaast hebben wij er ook aandacht voor dat de verwerkers op wie wij beroep doen eveneens passende veiligheidsmaatregelen treffen om risico’s op incidenten zo veel als mogelijk te beperken.

 

Indien uw gegevens bij het gebruik van specifieke diensten of softwaretools, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden, zal dit uitsluitend gebeuren in/naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of zullen er maatregelen genomen worden om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

 

Wat zijn uw rechten?

 

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens opgenomen onder de eerste titel van deze privacyverklaring.

 

Recht van inzage en kopie

 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

 

Recht van aanpassing of rectificatie

 

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

 

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

 

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

 

Recht op beperking van verwerking

 

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

 

Recht op het intrekken van uw toestemming

 

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op de uitschrijflink te klikken onderaan een dergelijk bericht.

 

Recht van bezwaar

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. U kan eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Bij marketingberichten per e-mail zal steeds een opt-out voorzien zijn.

 

Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

 

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

 

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. 

 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

 

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

 

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar info@stenvanslycke.be of per post naar 8020 Oostkamp, Breeweg 17, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

 

 

 Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze websites. De datum waarop deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de privacyverklaring, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.